ÖRNEK KARAR 14

“4982 sayılı Yasa uyarınca hakkımda yürütüldüğü belirtilen 2015/…, 2015/…, 2015/… ve 2016/… sayılı incelemeler ile ilgili şikayet konusu bilgi ve belgelerin tarafıma gönderilmesi hususunu takdirlerinize saygılarımla arz ederim.”

T.C.

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Karar Tarihi: 28/04/2016

Karar Sayısı: 2016/690

İtiraz Eden: X

Başvurunun Yapıldığı Kurum veya Kuruluş: 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğine

Kurula Başvuru Tarihi: 11/04/2016 (Kurula intikal: 12/04/2016 – Kayıt No:648)

Raportör: 

İtirazın Konusu: X’in 09/03/2016 tarihli başvurusu şu şekildedir:

“4982 sayılı Yasa uyarınca hakkımda yürütüldüğü belirtilen 2015/…, 2015/…, 2015/… ve 2016/… sayılı incelemeler ile ilgili şikayet konusu bilgi ve belgelerin tarafıma gönderilmesi hususunu takdirlerinize saygılarımla arz ederim.”

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğinin 24/03/2016 tarihli cevabi yazısı şu şekildedir:

“Bilgi Edinme Bürosu'nun 14/03/2016 tarih ve 73… sayılı yazısı ekinde alınan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yaptığınız başvurunuzun incelenmesi sonucunda; 

Hakkınızda, Kurulumuzun 2015/…, 2015/…, 2015/… ve 2016/… sayılı dosyaları ile başlatılan incelemeler devam etmek olup, şikayetlere ilişkin bilgi ve belgelerin tarafınıza gönderilmesi talebinizin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 19'uncu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 12/2 ve 30'uncu maddeleri uyarınca yerinde görülmediği,

Yerinde görülmeyen talebiniz yönünden, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 13 üncü maddesi gereğince yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na itiraz etme veya 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7 nci maddesi uyarınca 60 günlük süre içinde idari yargı yoluna başvurma hakkınızın bulunduğu,

Hususlarında bilgi edinilmesini rica ederim.”  

X itirazen Kurulumuza müracaat etmiştir.

K A R A R

X’in itirazının REDDİ ile,

Başvuru sahibinin taleplerinin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun “İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgeler” başlıklı 19 uncu maddesinin (c) bendi ile başvuruya konu dosyalar kapsamında başlatılan incelemeler sonuçlanmadığı için Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin “İstenecek bilgi veya belgelerin niteliği” başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında düzenlenmiş olan tekemmül etmemiş işlemlere ilişkin istisnalar kapsamında olduğu anlaşıldığından itirazının reddedildiğinin ve karara karşı 60 gün içinde idari yargıda iptal davası açılabileceğinin başvuru sahibine bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

             Başkan                             Üye                           Üye                                  

         Dr. Ergin ERGÜL                Metin YENER             Çetin AKKAYA

 

        Üye                                        Üye                                                 Üye

Munise KABAKULAK        Prof. Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ        Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ       

                                                                                                      (katılamadı)     

 

       Üye                                                           Üye                                Üye      

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN        Serhad ZENGİNPEDÜK           Ömer Serdar ATABEY

                                                                                                        (katılamadı)

 

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Başbakanlık Merkez Bina A-124 Bakanlıklar/ANKARA