ÖRNEK KARAR 19

T.C.

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Karar Tarihi: 13/07/2017

Karar Sayısı: 2017/ 1291

İtiraz Eden: Nilüfer Belediye Başkanlığı

Başvurunun Yapıldığı Kurum veya Kuruluş: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Kurula Başvuru Tarihi:  14/06/2017 (Kurula İntikal: 19/06/2017 – Kayıt No:1172 )

Raportör: 

K A R A R

Nilüfer Belediye Başkanlığı’nın itirazının REDDİ ile; 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci maddesinin 5 inci fıkrasında “Merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir.” hükmü amirdir. Nilüfer Belediyesi ile  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bilgi ve belge talep ettiği kurum olan Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında; Bursa Büyükşehir Belediyesinin merkezi idare dışında ayrı tüzel kişiliğe sahip olması nedeniyle Anayasanın 127 nci maddesi kapsamında bir idari vesayet ilişkisi bulunmamasına rağmen, idari vesayet tanımı Anayasanın bütünleyici amacı doğrultusunda genişletilerek  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile bahsi geçen iki kurum arasında idari vesayet ilişkisi kurulmuştur. 

Yukarıda değinilen bilgiler muvacehesinde söz konusu iki kurum arasında kanunla kurulan  idari vesayet ilişkisi bulunduğu ve aralarında hiyerarşi yahut idari vesayet ilişkisi olan kamu kurumlarının birbirlerine yönelik bilgi edinme başvurusu yapamayacağı değerlendirildiğinden 14/06/2017 tarihli dilekçe ile Kurulumuza yapılan itiraz başvurusunun geçerli bir başvuru olarak işleme konulmadığının;

İşbu karara karşı 60 gün içinde idari yargıda iptal davası açılabileceğinin;

Taraflara bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

     

Başkan                               Üye                         Üye  

Dr. Ergin ERGÜL              Metin YENER        Çetin AKKAYA

                                         ( katılamadı )

                     

Üye                                                   Üye

Munise KABAKULAK           Prof.Dr. İlhan ÜZÜLMEZ       

 

 

Üye                                                                   Üye                                         Üye                              

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN               Serhad ZENGİNPEDÜK             Ömer Serdar ATABEY

                                                                                                                    ( katılamadı )

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Başbakanlık Merkez Bina A-124 Bakanlıklar/ANKARA