Dünya Bilgi Edinme Günü Mesajı

Bilindiği üzere 28 Eylül, tüm dünyada bilgi edinme günü olarak kutlanmaktadır. Bilgi edinme hakkı, demokratik hukuk devletinde şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışının gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerinin yerleşerek güçlenmesinde büyük önem taşıyan bir haktır.

 

 

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’ndan;

 

 “Dünya Bilgi Edinme Günü Mesajı” 

 

Bilindiği üzere 28 Eylül, tüm dünyada bilgi edinme günü olarak kutlanmaktadır.

 

Demokratik hukuk devletinde şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışının hayata geçirilmesinde çok önemli bir işlev gören bilgi edinme hakkı, ülkemizde 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile tanınarak 2010 yılında anayasal güvenceye kavuşturulmuştur. Bu hakkın etkin bir biçimde kullanılmasını gözetmek üzere bilgi edinme başvurularıyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine verilen kararları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kurulmuştur.

 

Kurul görevine başladığı tarihten bugüne kadar bilgi edinme hakkını güvence altına alan etkin bir denetim mekanizması işlevini yerine getirmekte, hakkın etkin bir biçimde kullanımını sağlamak üzere kurum ve kuruluşlar için yol gösterici nitelikte kararlar almakta ve bilgi edinme hakkının önemi konusunda farkındalığı ve duyarlılığı arttırmak amaçları doğrultusunda eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmaktadır. Faaliyette bulunduğu on üç yıllık süreçte Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu bu çerçevede, yirmi binin üzerinde itirazı karara bağlarken, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen iki yüzün üzerinde görüş talebine de yanıt vermiştir.

 

Öte yandan, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, bilgi edinme hakkının sağlıklı bir şekilde işlemesi için bu hakkın kullanımı ile kamu yararı ve üçüncü kişilerin hakları arasında bir denge kurulmasını amaçlamıştır. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, ilke kararları ve itiraz başvuruları üzerine verdiği kararlarla, söz konusu dengenin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu amaçla Kurulumuzun <www.bedk.gov.tr> adresli internet sitesinde ilke kararları, örnek kararlar, elektronik kitaplar ve diğer yol gösterici bilgiler yayımlanmaktadır.

 

Geçtiğimiz yıl içerisinde ülke genelinde kurum ve kuruluşlarımıza 1.552.721 bilgi edinme başvurusunda bulunulurken, bunlardan 1.308.105 adedi olumlu olarak cevaplandırılmıştır. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun yürürlüğe girdiği 2004 yılına göre 2,5 katlık bir artışa karşılık gelen bu başvuru sayısı, bilgi edinme hakkını kullanımının istikrarlı bir şekilde artmakta olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu önemli orandaki artış, bilgi edinme hakkının önemine ilişkin farkındalık ve duyarlılığın vatandaşlarımız arasında giderek yaygınlaştığını gösterirken,  kamu kurum ve kuruluşlarımız bakımından giderek artan bir sorumluluk bilincine işaret etmektedir.

 

Bu itibarla, “28 Eylül Dünya Bilgi Edinme Günü" vesilesiyle, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu olarak, bilgi edinme hakkının kullanımının ülkemizde ulaştığı nokta dolayısıyla duyduğumuz memnuniyeti belirtir, kamu kurum ve kuruluşlarımızın bilgi edinme hakkının kullanılması konusunda göstermiş olduğu duyarlılığı takdir eder ve Kurulumuzun bilgi edinme hakkının etkili bir şekilde hayata geçirilmesi için bugüne kadar yürüttüğü çalışmaların artarak devam edeceğini kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 28/09/2017.

 

 

 

 

 

 

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Başbakanlık Merkez Bina A-124 Bakanlıklar/ANKARA