Dünya Bilgi Edinme Günü Mesajı

 09.10.2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile yasal altyapıya kavuşturulan ve 2010 yılı referandumu ile anayasal güvence altına alınan bilgi edinme hakkı, ülkemizdeki demokrasi anlayışının ve bu anlayışın gereği olan şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir kamu yönetimi uygulamasının güçlendirilmesi suretiyle, ülkemizin son dönemde yaşadığı demokratik reform süreçlerinin önemli bir parçasını oluşturmuştur.  Bu reformlar ile birlikte Türkiye, toplumsal barış ve huzurun korunmasından, ekonomik kalkınmanın ilerletilmesine kadar pek çok alanda hayati önem taşıyan iyi yönetimin tesisi bakımından vazgeçilmez önemde olan bilgi edinme hakkını yasal güvencenin yanında anayasal düzenleme ile de garanti altına almış ender ülkeler arasında hak ettiği yeri almış bulunmaktadır. 

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK), Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden bu yana bilgi edinme hakkının etkin biçimde kullanılması ve geliştirilmesi konusunda önemli roller üslenmiştir. BEDK bu rolünü giderek daha etkin bir şekilde yerine getirmeye devam edecektir.  

Bu bağlamda, BEDK son bir yıl içerisinde görüştüğü 2447 itiraz başvurusunu karara bağlamanın yanı sıra, 2015 yılında ilk defa olarak Bilgi edinme hakkının kullanımı ve uygulamasında karşılaşılan sorunların tespiti amacıyla uygulamacılara yönelik Bilgi Edinme Çalıştayı  düzenlenmiş, 2015 yılı içerisinde internet sitesini yenileyerek bilgi edinme hakkının kullanımı konusunda vatandaşlarımıza ve kamu kurum ve kuruluşlarımıza yol gösterici çeşitli kitapları elektronik ortamda yayımlamış, sitesinde Kurula itiraz için örnek başvuru formu oluşturmuş ve örnek kurul kararlarına yer vermeye başlamıştır.   

Bu çerçevede, başvuranlar, www.bedk.gov.tr internet sitesinde yayımlanan “BEDK Kararları Işığında, Açıklamalı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu”, “25 Soruda Bilgi Edinme Hakkı”, “Uluslararası Boyutuyla Bilgi Edinme Hakkı ve İtiraz Mercileri” ve “Bilgi Edinme Hakkı Mevzuatı”  adlı elektronik kitapları inceleyerek, başvurularını daha doğru şekilde yapma ve etkili sonuç alma imkanına sahiptirler.  

" 28 Eylül Dünya Bilgi Edinme Günü" vesilesiyle, Bilgi Edinme Kurulu olarak, bilgi edinme hakkının gerek hukuki altyapı gerekse de uygulamadaki işlevsellik bakımından ulaştığı nokta hususundaki memnuniyetimizi dile getirir;  kamu kurum ve kuruluşlarımızın bilgi edinme hakkının kullanılması konusunda bugüne kadar göstermiş olduğu duyarlılığa teşekkür eder ve halkımızın önemli demokratik kazanımlarından biri olan bilgi edinme hakkına ilişkin kamuoyunda oluşan farkındalığın artarak devam edeceğine dair duyduğumuz inancın tam olduğunu ifade ederiz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 27.09.2014

  

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

 

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Başbakanlık Merkez Bina A-124 Bakanlıklar/ANKARA