ÖRNEK KARAR 17

T.C.

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Karar Tarihi : 02/02/2017

Karar Sayısı  : 2017/182

İtiraz Eden: X

Başvurunun Yapıldığı Kurum veya Kuruluş:  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığı                                                   

Kurula Başvuru Tarihi: 02/01/2017 ( Kurula intikal: 05/01/2017, Kayıt No: 50 )

Raportör: Bumin SEZEN

İtirazın Konusu: X, TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Destek Grubu (MAG) tarafından desteklenmiş olan ve proje yürütücülüğünü yapmış olduğu 112M030 numaralı “ Aralık Tip-2 Bulanık Kümelerle Dilsel Özetleme” başlıklı projenin 30/1272013 tarih ve 94 sayılı Grup Yürütme Komitesi toplantısında değerlendirilerek kabul edildiğini ve projenin onaylandığını, bunun üzerine söz konusu projenin çıktılarıyla 15/06/2015 tarihinde proje performans ödülüne başvuruda bulunduğunu, ancak TÜBİTAK’a sunduğu 11/12/2015 tarihli yazısıyla proje performans ödülü başvurusu değerlendirme süreci devam ederken kendi isteğiyle başvurusunu geri çektiğini bildirdiğini, bahse konusu başvurusunu geri çekme yazısına olumlu ya da olumsuz bir cevap verilmediğini, geri çekme yazısından daha ileri bir tarihte MAG Yürütme Komitesinin 05/02/2016 tarih ve 119 sayılı toplantısında proje performans Ödülü başvurusunun etik ihlali iddiasıyla TÜBİTAK Araştırmacı ve Yayın Etik Kuruluna havale edilmesine karar verildiğini, söz konusu kararın savunmasını iletebilmesi için tarafına tebliğ edildiğini ve savunmasını hazırlayarak teslim ettiğini, savunması ile ilgili etik ihlali incelemesi sürecinin devam ettiğini belirterek; bu çerçevede Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığına yaptığı 12/12/2016 tarihli bilgi edinme başvurusu ile performans ödülüne yaptığı başvurusunun geri çekilmesi talebini havi 11/12/2015 tarihli yazısına verilen cevabın tarafına gönderilmesini talep ettiğini; işbu bilgi edinme başvurusuna anılan kurumun 29/12/2016 tarihli yazısıyla kendisinin proje performans ödülü başvurusu kapsamındaki inceleme sürecinin devam ettiği şeklinde yanıt verilerek bilgi edinme talebinin karşılanmamış olduğunu belirterek 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 13 üncü maddesi hükmü uyarınca Kurulumuza itirazda bulunmuştur.

  

KARAR

 

X’in itirazının REDDİ ile,

 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uyarınca yapılacak olan bilgi edinme başvurularının kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarında bulunan ve mezkûr Kanunun 3 nci maddesinde tanımı yapılan bilgi ve belgelere yönelik erişim talepleri şeklinde olması gerekmektedir. Bu kapsamda bilgi edinme başvurularının idareye yöneltilen ve bilgi edinme hakkı kapsamında yer almayan işlem tesisi taleplerinin yanıtlanmasının temini amacıyla kullanılabilmesi imkânı bulunmamaktadır. Açıklanan nedenle itiraz konusu olayda başvuru sahibinin itirazına dayanak olan 12/12/2016 tarihli bilgi edinme başvurusunun ilgili kurumun kayıtlarında bulunan bir bilgi veya belgeye yönelik erişim talebi şeklindeki olmayıp, idareden daha önce yapmış olduğu proje performans ödülünden çekilme talepli bir başvurunun cevaplandırılmasının talep edilmesi şeklindeki bir talebi içerdiği görüldüğünden itiraz hakkında 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Kurulumuzca bir değerlendirme yapılabilmesi imkanı bulunmadığına, işbu karara karşı altmış gün içerisinde idari yargıda iptal davası açılabileceğinin itiraz sahibine bildirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

   

             Başkan                                            Üye                                              Üye          

         Dr. Ergin ERGÜL                          Metin YENER                            Çetin AKKAYA

           ( katılamadı )

                 

 

               Üye                                                                                           Üye

Munise KABAKULAK                                                            Prof.Dr. İlhan ÜZÜLMEZ      

 

  

             Üye                                                   Üye                                             Üye                                         

 

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN       Serhad ZENGİNPEDÜK           Ömer Serdar ATABEY

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Başbakanlık Merkez Bina A-124 Bakanlıklar/ANKARA