ÖRNEK KARAR 15

Kurulumuzun 07/04/2016 tarihli ve 2016/627 sayılı Kararı ile başvuru sahibinden talep edilen eksik evrakın başvuru sahibinin 19/04/2016 tarihli dilekçesi ile tamamlanması neticesinde, itirazının konusunun aşağıdaki şekilde olduğu anlaşılmıştır.

T.C.

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Karar Tarihi: 28/04/2016

Karar Sayısı: 2016/646

İtiraz Eden: X

Başvurunun Yapıldığı Kurum veya Kuruluş: Devlet Personel Başkanlığı 

Kurula Başvuru Tarihi: 16/03/2016 (Kurula intikal: 18/03/2016 – Kayıt No:473)

Raportör: 

İtirazın Konusu: Kurulumuzun 07/04/2016 tarihli ve 2016/627 sayılı Kararı ile başvuru sahibinden talep edilen eksik evrakın başvuru sahibinin 19/04/2016 tarihli dilekçesi ile tamamlanması neticesinde, itirazının konusunun aşağıdaki şekilde olduğu anlaşılmıştır.

X’in itiraza konu başvurusu şu şekildedir:

“Sene 365 gün sürüyo, ama 30 ar gün üzerinden maaş alıyoruz. arada 5 gün oynuyo, fazla çalışılıyo hadi bir sene içinde artık günler 2-3 günü hafta sonuna gitse Fiilen çalışmıyon, ama 2-3 mutlaka hafta içine denk geliyo bu durumda fazla çalışılmış oluyo ve yıllardır böyle geçmiş yıllarda var, bu durumda maduriyetimin giderilmesini Bilgilerinize arz ederim.”

Devlet Personel Başkanlığı 10/03/2016 tarihli cevabi yazısında X’in başvurusunu, kendilerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bir bilgi veya belge talebi içermediğinden bahisle reddetmiştir.

X itirazen Kurulumuza müracaat etmiştir.

K A R A R

X’in itirazının REDDİ ile,

Başvuru sahibinin itirazına konu başvurusunun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirilebilecek bir bilgi veya belge talebi ihtiva etmediği, fakat 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında olduğu görüldüğünden; işbu itirazının reddedildiği, itiraz konusu başvuru akıbetinin 3071 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde takip edilmesi gerektiği ve karara karşı 60 gün içinde idari yargıda iptal davası açılabileceği hususlarının başvuru sahibine bildirilmesine, 

Oybirliği ile karar verilmiştir.

               Başkan                             Üye                           Üye                                  

         Dr. Ergin ERGÜL                Metin YENER             Çetin AKKAYA

 

        Üye                                        Üye                                                 Üye

Munise KABAKULAK        Prof. Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ        Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ       

                                                                                                      (katılamadı)     

 

       Üye                                                           Üye                                Üye      

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN        Serhad ZENGİNPEDÜK           Ömer Serdar ATABEY

                                                                                                        (katılamadı)

 

 

 

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Başbakanlık Merkez Bina A-124 Bakanlıklar/ANKARA