Dünya Bilgi Edinme Günü Mesajı

Bilindiği üzere 28 Eylül, tüm dünyada bilgi edinme günü olarak kutlanmaktadır. Bilgi edinme hakkı, demokratik hukuk devletinde şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışının gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerinin yerleşerek güçlenmesinde büyük önem taşıyan bir haktır.

___________________________________________________

Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’ndan;

 “Dünya Bilgi Edinme Günü Mesajı” 

Bilindiği üzere 28 Eylül, tüm dünyada bilgi edinme günü olarak kutlanmaktadır. Bilgi edinme hakkı,  demokratik hukuk devletinde şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışının gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerinin yerleşerek güçlenmesinde büyük önem taşıyan bir haktır. Bu temel insan hakkı, ülkemizde 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile tanınmış, 2010 yılında ise anayasal güvenceye kavuşturulmuştur. Kanun ile bilgi edinme başvurularıyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine, verilen kararları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere de Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Kurulumuzun teşkilindeki temel amaç, bilgi edinme hakkının kullanılması için etkin bir denetim mekanizması oluşturarak idari yargının yükünü azaltmak ve bilgi edinme hakkının kullanılmasında kurum ve kuruluşlar için yol gösterici nitelikte kararlar almaktır.

Diğer taraftan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile  evrensel örneklere uygun şekilde, bilgi edinme hakkına bazı sınırlamalar da getirilmiştir. Kamu yararı, kamu düzeninin ve özel hayatın korunması fikri, bu sınırlamanın altında yatan temel nedendir. 4982 sayılı Kanun’da, “Bilgi edinme hakkının sınırları” başlığı altında genel şekilde düzenlenen bu istisnaların somutlaştırılması ve doğru yorumlanmasında, Kurul, aldığı kararlar ile yol gösterici durumundadır. Bu çerçevede, Kurulumuz bilgi edinme hakkının kullanımı ile Kanunda düzenlenen istisnaların koruduğu kamu yararı ve üçüncü kişilerin hakları arasındaki gerekli dengenin oluşturulmasında önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Kurulumuzun bu kapsamdaki karar, elektronik kitap ve diğer yol gösterici kaynaklarına <www.bedk.gov.tr> adresli internet sitemizden erişilebilmektedir.

Kurulumuz aldığı kararlarla bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak idare ile kişiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözülmesi noktasında hızlı, ücretsiz ve etkili bir itiraz mekanizmasını da işler hale getirmiştir. Bu nedenle, birçok başvuru sahibi, idari yargı yolunu kullanmak yerine, Kurula itiraz etmeyi tercih etmektedir. Kurulumuzun görevine başladığı 2004 yılından bu yana bilgi edinme hakkına kullanılmasına ilişkin yaşanan uyuşmazlıklar hakkında idare mahkemeleri önünde 6816 dava açılmışken, aynı süreç içerisinde Kurulumuza 20176 adet itirazın yapılmış olması da Kurulumuzun idari yargının yükünü hafifletmede ve kişilerle idare arasındaki uyuşmazlıları hızlı, maliyetsiz ve etkin bir şekilde çözüme bağlanmasında başarıyla işleyen bir mekanizmayı tesis ettiğini göstermektedir.

Bu itibarla, “28 Eylül Dünya Bilgi Edinme Günü" vesilesiyle, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu olarak, bilgi edinme hakkının kullanımının ülkemizde ulaştığı nokta dolayısıyla duyduğumuz memnuniyeti belirterek, kamu kurum ve kuruluşlarımızın bilgi edinme hakkının kullanılması konusunda göstermiş olduğu duyarlılığa teşekkür eder, Kurulumuzun bilgi edinme hakkının özgürlük ve güvenlik dengesi çerçevesinde etkili şekilde hayata geçirilmesi için bugüne kadar başarıyla yürüttüğü çalışmaların güçlenerek devam edeceğini kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

 

 

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Başbakanlık Merkez Bina A-124 Bakanlıklar/ANKARA