ÖRNEK KARAR 18

T.C.

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Karar Tarihi : 13/07/2017

Karar Sayısı  : 2017/1252

İtiraz Eden: X

Başvurunun Yapıldığı Kurum veya Kuruluş:  İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü                                                                        

Kurula Başvuru Tarihi: 12/06/2017 ( Kurula intikal: 14/06/2017, Kayıt No: 1145)

 

İtirazın Konusu: X, BİMER üzerinden yaptığı 02/06/2017 tarihli bilgi edinme başvurusuyla İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne müracaat ederek, hakkında açılan idari ve adli soruşturmaya ilişkin olarak, kendi ismine ait şifre ile 2015-2016 eğitim –öğretim yılında yapılan tüm not değişikliklerinin ve 15/07/2016 tarihinde X  isimli öğrencinin notunun hangi hesaptan değiştirildiğinin ve Rektörlüğüne ait IP adreslerinden birinden yapılıp yapılmadığının tespit edilmesini talep ettiğini, tarafına anılan kurumca verilen yanıtta soruşturma ile ilgili bütün bilgi ve belgelerin soruşturma dosyasında mevcut olduğu, ayrıca tamamlanmış bir soruşturma ile ilgili yeniden araştırma yapılmasının ancak yargısal süreçte mümkün olduğu şeklinde yanıt verildiğini, buna karşın söz konusu soruşturma dosyasında sorduğu soruların cevapların bulunmadığını belirterek 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 13 üncü maddesi hükmü uyarınca Kurulumuza itirazda bulunmuştur.

K A R A R

X’in itirazının REDDİ ile,

İtiraz sahibinin bilgi edinme başvurusunda yer alan talebin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunun 2 inci maddesinde tanımı yapılan ve hâlihazırda kurum kayıtlarında yer alan bilgi ve belgelere yönelik bir erişim talebi niteliğinde olmayıp, kurumdan ayrı ve özel bir inceleme, araştırma yapılması ve bu araştırma/inceleme sonucunda ulaşılan tespitlerin tarafına bildirilmesi şeklinde bir talep olduğu görüldüğünden 4982 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin “Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.” hükmü uyarınca itirazın reddine; işbu karara karşı altmış gün içerisinde idari yargıda iptal davası açılabileceğinin itiraz sahibine bildirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 

 

Başkan                               Üye                         Üye  

Dr. Ergin ERGÜL              Metin YENER        Çetin AKKAYA

                                         ( katılamadı )

                     

Üye                                                   Üye

Munise KABAKULAK           Prof.Dr. İlhan ÜZÜLMEZ       

 

 

Üye                                                                   Üye                                         Üye                              

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN               Serhad ZENGİNPEDÜK             Ömer Serdar ATABEY

                                                                                                                    ( katılamadı )

 

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Başbakanlık Merkez Bina A-124 Bakanlıklar/ANKARA