ÖRNEK KARAR 16

X, 25/03/2016 tarihli bilgi edinme başvurusunda Y İşitme Engelliler Ortaokulu öğretmeni olduğu, 04/11/2015 tarihinde okul müdürü hakkında şikayet dilekçesi verdiği, dilekçesi sonucunda ilgililer hakkında soruşturma yapılıp tamamlandığından bahisle soruşturma dosyasının bir fotokopisini istemiştir.

T.C.

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Karar Tarihi: 28/04/2016

Karar Sayısı: 2016/674

İtiraz Eden: X

Başvurunun Yapıldığı Kurum veya Kuruluş: Kırıkkale Valiliği

                                                                    (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Kurula Başvuru Tarihi: 04/04/2016 (Kurula intikal: 06/04/2016 – Kayıt No:602)

Raportör: 

İtirazın Konusu: X, 25/03/2016 tarihli bilgi edinme başvurusunda Y İşitme Engelliler Ortaokulu öğretmeni olduğu, 04/11/2015 tarihinde okul müdürü hakkında şikayet dilekçesi verdiği, dilekçesi sonucunda ilgililer hakkında soruşturma yapılıp tamamlandığından bahisle soruşturma dosyasının bir fotokopisini istemiştir.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü 30/03/2016 tarihli cevabi yazısında mezkur talebin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 19 uncu maddesinin (b) ve (d) bentleri kapsamına girdiğinden bahisle reddine karar verildiğini belirtmiştir.

X itirazen Kurulumuza müracaat etmiştir.

 K A R A R

X’in itirazının KISMEN KABULÜ ile,

İtiraz sahibinin talepleri ile ilgili olarak, soruşturma raporunun sonuç-kanaat-teklif bölümünün erişime açılması gerektiğine ve tarafların Kurulumuz kararına karşı 60 gün içinde idari yargıda iptal davası açabileceğine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

              Başkan                             Üye                           Üye                                  

         Dr. Ergin ERGÜL                Metin YENER             Çetin AKKAYA

 

        Üye                                        Üye                                                 Üye

Munise KABAKULAK        Prof. Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ        Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ       

                                                                                                      (katılamadı)     

 

       Üye                                                           Üye                                Üye      

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN        Serhad ZENGİNPEDÜK           Ömer Serdar ATABEY

                                                                                                        (katılamadı)

 

 

             

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Başbakanlık Merkez Bina A-124 Bakanlıklar/ANKARA