Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı

"Bilgi edinme hakkının kullanımı ve uygulamasında karşılaşılan sorunların tespiti amacıyla, Kurulumuz tarafından 21 Mayıs 2015 tarihinde, Bilgi Edinme Çalıştayı  düzenlenmiştir. Çalıştaya, Kurul üyeleri, uzmanları, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının temsilcileri katılmıştır.

 

ÇALIŞTAY AÇILIŞ KONUŞMASI

 Saygıdeğer kurul üyelerimiz;

Kurumlarımızın değerli temsilcileri,

Kıymetli uzmanlarımız;

Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Değerli katılımcılara şahsım ve kurulumuz adına hoş geldiniz diyor, kendilerini burada görmekten büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum.

Bu çalıştay, devamını getirmek istediğimiz bir dizi etkinliğin ilkini oluşturuyor. Bu çalıştaya özellikle bilgi edinme başvurularına en fazla muhatap olan kurumlarımızı davet ettik. Format olarak tek taraflı bir bilgilendirmeden ziyade karşılıklı bir bilgi, deneyim paylaşımı ve beyin fırtınası şeklinde bir toplantı arzu ettik. Bu nedenle tüm kurul üyelerimiz de buradalar. Kendilerine destek ve katılımları için ayrıca teşekkür ediyorum.

Konuşmamı uzun tutmayacağım. Ancak birkaç cümle ile de olsa bilgi edinme hakkının önemine ve kurulumuzun vizyon ve misyonuna ilişkin görüşlerimiz ifade etmek isterim.

Bilgi edinme hakkı dünyada demokratik yönetim ilkesinin vazgeçilmez bir parçası olarak görülmektedir. Ayrıca, birçok insan hakkının kullanılmasının ön koşulu olan önemli bir insan hakkı olarak kabul edilmektedir.

Bu hak ülkemizdeki demokratikleşme süreçlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. İlk defa 09.10.2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile yasal düzenlemeye, 2010 Anayasa değişikliği ile de anayasal güvenceye kavuşmuştur.

Kanunun önemi sadece hakkı düzenlemesi değil, aynı zamanda idare ve yargı mercileri arasında bir itiraz mercii ve düzenleyici bir yarı yargısal denebilecek bir mekanizma getirmiş olmasıdır.  Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu olarak isimlendirilen bu mekanizma 24 Nisan 2004 tarihinden Kanunun kendisine verdiği yetki ve görevler çerçevesinde faaliyetlerini titiz bir şekilde yürütmektedir.

Bu bağlamda, Kurulumuz itirazlar hakkında karar alma asli görevinin yanında bilgi edinme hakkının güçlendirilmesi ile şeffaf ve hesap verebilir kamu yönetimi anlayışının geliştirilmesi amacıyla yayınlar çıkarmak, kurumlar nezdinde eğitim programları düzenlemek, uygulamaya ilişkin sorunlar hakkında kurum ve kuruluşlarımız için görüş bildirmek, ilke kararları almak ve ilgili mevzuatın iyileştirilmesi adına önerilerde bulunmak gibi çeşitli çalışmalar da gerçekleştirmektedir.

Bu bağlamda yakın zamanda, İnternet sitemizi yeniledik, sitemizi hem başvuranların hem başvurulara bakan kurumlardaki bilgi edinme sorumlularının yararlanabileceği bilgi edinme hakkının değişik yönlerine ilişkin elektronik kitaplar ve yeni karar örnekleri ile içerik olarak zenginleştirdik.

Bugün memnuniyetle ifade edebiliriz ki ülkemiz gerek bilgi edinme hakkının etkin kullanımı bakımından gerek sağlanan alt yapı gerekse de kamu kurumlarımızın bu alandaki uygulama duyarlılıkları bakımından, ülkemizin yasal düzenlemeleri çok daha eski tarihlere ulaşan pek çok ülkeden daha ileri bir noktadadır; bu açıdan geleneksel olarak tek yönlü işleyen devlet-vatandaş ilişkisine, vatandaşı kamu yönetimi süreçlerinin aktif bir parçası haline getirmek suretiyle, bilgi edinme hakkının etkin kullanılması noktasında kurum ve kuruluşlarımızın önemli bir başarı gösterdiğini ve bu yöndeki gayretleri ile bilgi edinme hakkının kullanılmasının yaygınlaşmasında önemli katkıda bulunduklarını gözlemlediğimizi belirtmek isterim.  

Kurumlarımızla gerçekleştireceğimiz bu ve benzeri çalışmaların, gözlenen eksiklik ve sıkıntıların tespit ve giderilmesi suretiyle bu önemli hakkının kullanılması ve kamu idaremize olumlu etkilerinin artması anlamında özellikle katkısı olacağını düşünüyoruz.

Bu bakımdan, değerli kamu kurum ve kuruluşlarımızın sayın temsilcilerine bilgi edinme hakkının kullanılması konusunda bugüne kadar göstermiş olduğu hassasiyetleri ve çalıştayımıza katılımları için teşekkürlerimi sunar, düzenlediğimiz bu çalıştayın yararlı ve verimli olmasını dilerim.

 

 

                                                                                  Dr. Ergin Ergül

                                                              Bilgi edinme ve Değerlendirme Kurulu Başkanı

 

 

BEDK BEDK  BEDK BEDK BEDK BEDK BEDK  BEDK BEDK BEDK

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Başbakanlık Merkez Bina A-124 Bakanlıklar/ANKARA